Kategorie
Ostatnie
Popularne

Białorusini wybierają prezydenta. O wyborach na Białorusi słów kilka.

11 października na Białorusi odbędą się wybory prezydenckie. Startuje w nich czterech kandydatów, którym udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów (ponad 100 tysięcy).  Są nimi: Aleksander Łukaszenka – obecny prezydent, Nikolai Ulachowicz – przewodniczący Białoruskiej Partii Patriotycznej,  Siarhiej Hajdukiewicz – przewodniczący Partii Liberalno-Demokratycznej oraz pierwsza w historii Białorusi kobieta kandydująca na stanowisko prezydenta – Tacciana Karatkiewicz- aktywistka kampanii „Mów Prawdę”. Trzem kandydatom, którzy również chcieli spróbować swych sił w wyborach, nie udało się uzbierać wymaganej ilości podpisów. Kandydatura jeszcze jednego została odrzucona z powodu nieprawidłowości związanych z zebranymi podpisami.

Kandydatem na prezydenta może zostać osoba urodzona na terytorium Białorusi, obywatel tego kraju, który ukończył 35 lat i przez ostatnie 10 lat pozostawał w pełni praw obywatelskich oraz nie ma na swoim koncie prawomocnego wyroku sądu. Dodatkowym warunkiem jest uzbieranie ponad 100 tysięcy podpisów popierających kandydaturę.
Kadencja prezydenta trwa pięć lat. Obecnie sprawujący władzę Aleksander Łukaszenka, pozostaje na tym stanowisku od 1994 roku.  Białoruś jest krajem o ustroju parlamentarno – prezydenckim, w którym głowa państwa pełni kluczową rolę.

W przypadku, kiedy którykolwiek kandydat na prezydenta nie przekroczy 50% progu głosów, odbywa się druga tura wyborów. Poza tym, aby wybory były ważne w obu turach frekwencja wyborcza musi wynosić ponad 50%.
Czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które ukończyły 18 lat i są obywatelami Białorusi. Listy wyborcze sporządzane są według miejsca zamieszkania. Prawa wyborczego nie posiadają natomiast osoby ubezwłasnowolnione, skazane na karę więzienia oraz czekające na wyrok w areszcie, a także takie wobec których zastosowano dozór policyjny.  Listy wyborców sporządzane są każdorazowo przez Okręgowe Komisje Wyborcze z pomocą władz lokalnych, a weryfikowane poprzez sprawdzanie z rzeczywistym stanem zamieszkania, czyli poprzez odwiedziny wyborców z listy w domach.

Prawo wyborcze przewiduje, że wyborca powinien być zarejestrowany w jednym miejscu umożliwiającym głosowanie, w praktyce jednak nie ma możliwości zweryfikowania tego stanu rzeczy z powodu braku ujednoliconego systemu umożliwiającego rejestrację wszystkich wyborców.  Możliwe jest przypisanie wyborcy do innej listy. Fakt ten musi być jednak zgłoszony odpowiednio wcześnie do Centralnej Komisji Wyborczej.
Najważniejszym organem nadzorującym wybory jest Centralna Komisja Wyborcza. Składa się ona z 12 członków z których 6 – w tym przewodniczącego, wybiera prezydent.

Kolejnym szczeblem wyborczym są Obwodowe Komisje Wyborcze oraz Terytorialne Komisje Wyborcze. Członkami komisji mogą zostać aktywiści społeczni, członkowie partii oraz związków zawodowych. Grupa 10 obywateli  powinna opowiedzieć się za danym kandydatem, aby mógł on stać się członkiem komisji. Jedna trzecia z członków komisji powinna być powołana przez partie polityczne.

Oficjalna kampania prezydencka ruszyła 10 września. Przebiega ona w sposób spokojny i niemal niezauważalny.  W tegorocznej kampanii głównymi tematami poruszanymi przez kandydatów są m.in.: bezpieczeństwo regionalne w kontekście sytuacji na Ukrainie, sytuacja ekonomiczna w państwie, budowa rosyjskich baz wojskowych na terenie kraju.

Na Białorusi obowiązuje przepis umożliwiający głosowanie przedterminowe. W tym czasie swój głos mogą oddać ci, którzy nie są stanie oddać głosu w dniu wyborów.  W tym roku głosowanie to rozpoczyna się 6 października. W poprzednich wyborach w 2010 roku około 23 % głosów zostało oddanych w  głosowaniu przedterminowym. Aby wziąć udział w głosowaniu wyborca musi przedstawić dokument tożsamości (paszport, książeczka wojenna, państwowa legitymacja służbowa, legitymacja studencka ze zdjęciem lub legitymacja emerytalna).

Ordynacja wyborcza przewiduje możliwość obserwowania procesu wyborczego przez obserwatorów międzynarodowych, a także miejscowych. Partie polityczne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, grupa 10 wyborców oraz media mogą powołać swoich obserwatorów. Kandydatów krajowych należy zgłosić do komisji terytorialnej lub obwodowej, natomiast obserwatorzy zagraniczni zgłaszani są do Centralnej Komisji Wyborczej.

Ciekawostką jest to, że na karcie wyborczej oprócz nazwisk i krótkich opisów kandydatów znajduje się jeszcze jedna opcja do zaznaczenia. Każdy z wyborców ma możliwość zagłosowania przeciw wszystkim kandydatom.

Źródło: http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/183996?download=true
Zdj. źródło: grodno24.com